Aktualności 2024-1

     Spotkanie Opłatkowo-Noworoczne Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” 

 6 stycznia (sobota) 2024 r. - w Święto Objawienia Pańskiego czyli Trzech Króli - w Wieliczce, w Urzędzie Miasta i Gminy w sali „Magistrat” o godz.16.00-tej na zaproszenie Artura Kozioła, Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka i Zarządu Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” rozpoczęło się spotkanie Opłatkowo-Noworoczne Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW). Do udziału w uroczystości z przedstawieniem „Jasełek”, staraniem Jadwigi Dudy, prezes i Aleksandry Pasek, v-ce prezes KPW, została zaproszona Szkoła Podstawowa im. Zofii Stryszowskiej w Janowicach pod dyrekcją Bożeny Tabor. 40-tu uczniów z tej szkoły z klas od I do V oraz jedna uczennica z klasy 7-ej i jeden uczeń z klasy 8-ej przybyło do „Magistratu” dzięki rodzicom, którzy ich przywieźli własnymi samochodami wraz z rodzeństwem, chcąc uczestniczyć w występie swoich dzieci.
Przed występem, na scenie nauczycielki: Aleksandra Pasek, Małgorzata Staśko, Maja Suder, Aleksandra Dalecka-Gąska umieściły napis: „DAJĄC DOBRO DRUGIEMU, CZYNISZ JE SOBIE SAMEMU” i kierowały przebiegiem programu, na organach grał pan Leszek Surmacz. Na estradzie znajdowali się uczniowie z Panią Dyrektor, autorką scenariusza „Jasełek” , a na sali przy świątecznie udekorowanych stołach członkowie KPW, a wokół sali rodzice uczniów. W prezydium zasiadali: ksiądz dr Wojciech Olszowski, proboszcz Parafii pw. św. Klemensa w Wieliczce, Agnieszka Szczepaniak, z-ca burmistrza ds. społecznych, Rafał Ślęczka, sekretarz wielickiego starostwa, Jadwiga Duda, Hanna Kozioł, sekretarz KPW i prezes Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce, Bohdan Piotrowicz, członek KPW.
Spotkanie rozpoczęła Jadwiga Duda witając zebranych i składając wszystkim życzenia. Ks. dr Wojciech Olszowski odczytał z „Pisma Świętego”, z Ewangelii św. Łukasza rozdział „Narodzenie Pana Jezusa”. Złożył życzenia uczestnikom spotkania. Pod jego kierunkiem wspólnie odmówiono modlitwy „Ojcze Nasz…”, Zdrowaś Mario..” prosząc Boga o pomyślność w działalności KPW w 2024 r. Proboszcz wszystkim udzielił błogosławieństwa.
Zebrani w sali „Magistrat” zaśpiewali kolędę „Wśród nocnej ciszy”, po sąsiedzku łamali się opłatkami, składając sobie życzenia. Przedszkolaki i uczniowie - aktorzy przebrani za anioły, diabły, pasterzy, wokół aktorów grających Świętą Rodzinę: Maryję z Jezusem i Józefem, odgrywali sceny z wędrującym od człowieka do człowieka gwiazdkowym prezentem pokazując przemianę ludzkich postaw ze złego ku dobremu, w myśl ww. hasła na estradzie.
Publiczność występ nagrodziła gromkimi brawami. W podzięce od organizatorów uczniowie otrzymali po mandarynce i czekoladzie. Wykonano wspólne zdjęcie wszystkich uczestników uroczystości.
Po opuszczeniu sali przez Janowiczan J. Duda przywitała gości uroczystości: Barbarę Miszczyk, prezes Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury i Towarzystwa Przyjaciół Bronowic; Mieczysława Janusza Jagłę, prezesa Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej i skarbnik Annę Magryś; Jana Palucha, wiceprezesa Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej z członek Krystyną Janus, Krystynę Kaczyńską-Ślusarczyk, poetkę wielicką. Głos zabrali: B. Miszczyk, M. J. Jagła, J. Paluch składając zebranym życzenia i zapraszając prezes KPW do udziału w spotkaniach opłatkowych: 27.01. w Krakowie, 8.01. w Niepołomicach, 20.01.b.r. w Bochni.
J. Duda i A. Pasek wręczyły legitymację członka KPW nr 118/2024 Celinie Sawickiej. Najmłodsza członkini Klubu powiedziała, że cieszy się, że jest z nami i deklaruje społeczną pracę dla Wieliczki i Wieliczan. Panie ze stołówki przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliczce pod kierunkiem Danuty Idzi, Agata Idzi i pracownicy podali gościom i członkom KPW posiłek wigilijny: zupę grzybowa z łazankami, rybę z ziemniakami i buraczkami oraz szarlotkę. Posiłek był smakowity. Serdecznie dziękujemy. Jesteśmy wdzięczni Panu Burmistrzowi i Pani Wiceburmistrz za ufundowanie dla KPW poczęstunku.
W spotkaniu uczestniczyło 56 członków Klubu... na 118 należących do KPW. Chcąc się wspólnie radować z Narodzin Dzieciątka Jezus i życzyć sobie Nowego 2024 roku w pokoju, miłości, przyjaźni i zdrowiu. Przebieg uroczystości fotografowali: Antoni Cieślik i Justyna Twardosz.
Dziękuje Paniom: Małgorzacie Łyżczarz, Małgorzacie Sokołowskiej za przygotowanie sali do uroczystości i opiekę nad nią, a Aleksandrze Pasek, Annie Kisiel za współpracę w przygotowaniu wspólnego świętowania. (skrót)
Opracowała Jadwiga Duda

 
 

 
 

SPOTKANIE OPŁATKOWE 2024
MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK RTK w KRAKOWIE
   W dniu 27 stycznia (sobota) 2024 roku odbyło się Spotkanie Opłatkowe przedstawicieli Regionalnych Towarzystw Kultury zrzeszonych w Małopolskim Związku Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie (MZRTK) oraz zaproszonych gości.
Tradycyjnie, już od 20 lat corocznie, Spotkanie Opłatkowe rozpoczyna się Mszą świętą w kościele oo. Karmelitów – w kaplicy Matki Bożej Bolesnej – Na Piasku, przy ul. Karmelickiej 19 w Krakowie.
Po Mszy św. uczestnicy - regionaliści przechodzą do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie (dalej WBP), przy ul. Rajska 1, gdzie odbywa się Spotkanie Opłatkowe w wynajętej (nieodpłatnie) odpowiedniej sali.
Mszę św. w intencji regionalistów – żyjących o zdrowie i pomyślność w społecznym działaniu oraz za zmarłych o zbawienie ich duszy - sprawował ks. Piotr Maroszek, z parafii Rokiciny Podhalańskie (Gmina Raba Wyżna), który wygłosił także okolicznościową homilię. W Mszy św. uczestniczyła również 4-osobowa Kapela z Niepołomic, która grając i śpiewając kolędy uświetniła liturgię Mszy świętej.
Po zakończeniu Mszy i wyjściu z kościoła wykonano fotografię uczestników.
W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, ul. Rajska 1, w sali nr 247 2 piętro, przy stołach zastawionych: słodyczami, wodą mineralną, napojami owocowymi, na zamówienie kawa i herbata, zgromadzili się regionaliści (z MZRTK) i zaproszeni goście oraz Kapela Niepołomic, łącznie 21 osób.
Kapela zagrała i śpiewała kolędę Wśród nocnej ciszy... a z nimi wszyscy, na stojąco, zebrani w sali - tak rozpoczęto spotkanie opłatkowe dla regionalistów i zaproszonych gości – w WBP w Krakowie.
Barbara Miszczyk, prezes MZRTK, poprosiła ks. Piotra Maroszka o modlitwę i błogosławieństwo opłatków, potem Krzysztof Krawczyk rozdał zebranym.
Ks. Piotr złożył życzenia świąteczne zebranym, co uczyniła również Barbara Miszczyk.
Wszyscy zebrani połamali się opłatkami i złożyli sobie życzenia, a Kapela Niepołomic śpiewała kolędy.
Po złożeniu życzeń wszyscy uczestnicy usiedli przy stołach i częstowali się poczęstunkiem oraz wraz z Kapelą śpiewali kolędy. Był czas na rozmowy indywidualne z najbliższymi (siedzącymi) osobami oraz informacje przekazane przez przedstawicieli towarzystw.
Joanna Grzeszczuk, pracownica WBP w Krakowie, poinformowała, że został wydany XXV tom rocznika „Małopolska...”, promocja odbędzie się w Bochni, poinformowała także, aby pisać materiały o działalności towarzystw i przesyłać je elektronicznie do Redakcji.
Maria Nawrot, Stowarzyszenie 'Klub Przyjaciół Wieliczki', recytowała wiersz o uczestnikach w X Kongresie RTK w Bydgoszczy (2014 r.), z tomiku wierszy własnego autorstwa, który rozdała wszystkim zebranym na spotkaniu opłatkowym.
Eugeniusz Skoczeń, prezes Racławickiego Towarzystwa Kulturalnego, poinformował, że w 2024 r. będzie
obchodzona 230 rocznica rozpoczęcia Powstania Kościuszkowskiego (1794 r.) oraz krótkąa informację o obecnej działalności Rady Krajowej RSR RP – władze ogólnopolskiego ruchu towarzystw regionalnych.
Stanisław Klich, przedstawiciel Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej, omówił dość szczegółowo obchody 161 rocznicy Powstania Styczniowego (1863 r.), której obchody były w dniu 21 stycznia 2024 roku (niedziela) w klasztorze OO. Karmelitów Bosych w Czernej – Gmina Krzeszowice, Małopolska. Obchody - 161 rocznicy wybuchu Powstania - w klasztorze Karmelitów w Czernej były bardzo uroczyste i wielu uczestników. Do grobu św. Rafała (Józefa Kalinowskiego) - dowódca Powstania Styczniowego na Litwie - przybyła pielgrzymka Duszpasterstwa Hutników „Solidarność” z Nowej Huty (corocznie przybywają od roku 1980, nawet w „stanie wojennym” w Polsce, wtedy w rozproszonych grupach i pojedynczo - ze sztandarami „Solidarność”), od 1990 r. już oficjalnie – licznymi pielgrzymkami.
- zaproszeni ludzie na rekonstrukcję walki Powstańców 1863 r, grupy rekonstruktorów, przedstawiciele władz: wojewódzkich Małopolski, powiatowych i gminnych (Krzeszowice i Olkusz).
Koordynatorem tej części uroczystości był Andrzej Mędrala z Krzeszowic we współpracy Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Czernej. Patronat nad uroczystością objął Małopolski Urząd Marszałkowski.
Wydano okolicznościowy folder, opracowany przez Dorotę Strojnowską z Krzeszowic, który kilkanaście egzemplarzy rozdał zebranym Stanisław Klich.
Wszyscy uczestnicy spotkania opłatkowego otrzymali: XXV tom rocznika „Małopolska...” i Informator „Regionalista Małopolski” Nr 21- wydany przez MZRTK.
  Po śpiewaniu licznych kolęd i pastorałek – razem z Kapelą z Niepołomic i skonsumowaniu poczęstunku około godz. 12,15 zakończono spotkanie opłatkowe MZRTK.
Na pożegnanie mówiono: Do Siego Roku !
Opracował: Stanisław Klich
               Fot: Stanisław Klich

 
 
 
 
 
 
 
 

ZAPROSZENIE na konferencję naukową pt. Tadeusz Kościuszko w panoramie dziejów
                       230. rocznica Insurekcji Kościuszkowskiej (1794 r.)
4-5 kwietnia 2024 roku w Warszawie