Spotkania Opłatkowe MZRTK

 

   B O Ż E   N A R O D Z E N I E  - 2017

 

 
 

 S P O T K A N I E   O P Ł A T K O W E - 2018
    Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury
  20 stycznia 2018 roku odbylo się Spotkanie oplatkowe przedstwicieli towarzystw regionalnych zrzeszonych w Małopolskim Związku Regionalnych Towarzystw Kultury.
Rozpoczęto Mszą św. w kaplicy Matki Bożej „Piaskowej” w kościele OO. Karmelitów, sprawowaną przez o. Mariusza, karmelitę, w intencji za zmarłych regionalistów i o błogosławieństwo dla regionalistów działających w towarzystwach regionalnych w Małopolsce.
Podczas Mszy św. śpiewał kolędy Zespół „Modlnicanie” wraz z kapelą, ubrani w piękne krakowskie stroje.
Po zakończeniu Mszy św wszyscy przeszli do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, gdzie w sali nr 53 odbyło się spotkanie opłatkowe.
Barbara Miszczyk, przewodnicząca Zarządu MZRTK, otwierając spotkanie powitała zaproszonych gości: o. Mariusza, karmelitę, Annę Wiśniewską, z-cę dyrektora WBP, Joannę Górny z WBP, Józefa Stacherę z Kapeli Bronowickiej, przedstawicieli towarzystw regionalnych oraz członków Zespołu „Modlnicanie”.
Poinformowała zebranych, że partnerem spotkania jest Województwo Małopolskie, dlatego na ścianach wiszą dwa banery promujące WM i na stole są wyłożone wydawnictwa, które można zabrać.
Następnie wraz z Zespołem „Modlnicanie” zaśpiewano kolędę „Dzisiaj w Betlejem...”, odmówiono modlitwę „Zdrowaś Mario...”, o. Mariusz poświecił opłatki i wszystkich zebranych, pobłogosławił opłatki, którymi wszyscy zebrani przełamali się składając sobie życzenia.
Kiedy gwar składanych życzeń ucichł, wszyscy usiedli do stołów, na których przygotowano: ciasta, słodycze, mandarynki, kawę, herbatę.
Zespół „Modlnicanie” zaśpiewał kilka kolęd, z nimi śpiewali zebrani na sali, oraz pastorałki ludowe, a także piosenki ludowe i zakończył występ odśpiewaniem „Kwiaty polskie...”
Prezez MZRTK Barbara Miszczyk podziękowała wszystkim z Zespołu „Modlnicanie” za śpiew kolęd podczas Mszy św i w czasie spotkania opłatkowego.
Od godz. 12,30 odbyła się promocja marki MAŁOPOLSKA, wydano materiały promocyjne.
Od godz. 13 rozpoczęło się część „robocza” - zebranie przedstawicieli Towarzystw Regionalnych zrzeszonych w Małopolskim Związku RTK, podczas którego omówiono zagadnienia do realizacji w 2018 roku.
20 lutego odbędzie się Spotkanie w Wieliczce, promujące Rocznik „Małopolska...”, partnerem spotkania jest W.M. – informuje Jadwiga Duda, prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”.
28 kwietnia odbędzie się IX Pielgrzymka regionalistów z Małopolski do Sanktuarium MB w Kalwarii Zebrzydowskiej- informuje Krystyna Duda, prezes Towarzystwa Przyjaciól Kalwarii Zebrzydowskiej.
20-22 września odbędzie się XI Kongres RSR w Legnicy - informuje Eugeniusz Skoczeń, członek Rady Krajowej.
Maria Fila, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej, poinformowała o obchodzie jubileuszu 30-lecia Towarzystwa.
Wszytkim uczestnikom spotkania opłatkowego wydano Informator MZRTK „Regionalista Małopolski” i przedstawicielom towarzystw regionalnych oraz gościom Rocznik „Małopolska ...”.
Dokumentację video wykonał Stanisław Sypniewski.
Dokumentacje fotograficzną wykonał Stanislaw Klich. 
              Stanisław Klich

     Galeria fotfot. Stanislaw Klich

 

 
 

 
 
 
  

Spotkanie Opłatkowe-2017 Małopolskiego Związku
Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie

   21 stycznia 2017 roku – tradycyjnie już od kilkunastu lat – odbyło się Spotkanie opłatkowe dla przedstawicieli regionalnych towarzystw kultury z Małopolski i zaproszonych gości.
  Rozpoczęto Mszą świętą w kaplicy Matki Bożej Bolesnej - „Piaskowej” w kościele OO. Karmelitów „Na Piasku”. Mszę św. sprawował o.Adam, karmelita, w intencji o błogosławieństwo Boże dla regionalistów i o zbawienie zmarłych regionalistów. Podczas Mszy św grała i śpiewali kolędy Kapela z Bronowic pod kierownictwem Józefa Stachery.
Spotkanie opłatkowe odbyło się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie przy ul. Rajskiej 1.
Barbara Miszczyk, przewodnicząca Zarządu Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury,rozpoczynając spotkanie opłatkowe powitała obecnych na spotkaniu: o. Adama, Annę Wiśniewską, z-cę dyrektora WPB, Iwonę Górny z WPB, Tomasza Otrębskiego, prezesa Fundacji Kościuszkowskiej w Krakowie, przedstawicieli regionalnych towarzystw kultury, sympatyków regionalizmu - Zofię Bugajską z Zawoi, Ewę Skrobiszewską z Krakowa oraz członków Kapeli z Bronowic.
Następnie o. Adam, karmelita, odmówił modlitwę i pobłogosławił opłatki, którymi wszyscy zebrani przełamali się nawzajem i składali życzenia. 
Po zakończeniu składania życzeń wszyscy usiedli do stołów, na których przygotowano słodycze, kawę i herbatę. Podczas spotkania przygrywała i kolędy, pastorałki śpiewali „Kapela z Bronowic”.
Uczestnicy spotkania oglądnęli i wysłuchali przedstawienia „Szopka Bronowicka” w wykonaniu Józefa Stachery, z zakończeniem „zbierania datków” przez „dziada” (trad.).
Spotkanie opłatkowe regionalistów małopolskich upłynęło w miłym nastroju.  Do Siego Roku !
          Stanisław Klich

             Galeria foto: fot. Stanisław Klich
               Msza święta w kaplicy Matki Bożej Bolesnej "Piaskowej" 

 
 

                   Spotkanie opłatkowe w Wojew. Bibliotece Publicznej w Krakowie
 
 
 

                   Szopka Bronowicka 
 
Spotkanie Opłatkowe-2016 Małopolskiego Związku
Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie

   23 stycznia 2016 roku (sobota) - tradycyjnie już od kilkunastu lat - odbyło się Spotkanie opłatkowe „Regionalistów” z Małopolski - przedstawicieli Regionalnych Towarzystw Kultury zrzeszonych w Małopolskim Związku RTK z/s w Krakowie i zaproszonych gości.
Spotkanie opłatkowe – jak było corocznie – rozpoczęto Mszą świetą w kościele OO. Karmelitów – kaplicy Matki Bożej Bolesnej „Piaskowej”, którą sprawował, i wygłosił homilię, ojciec przeor Zbigniew Czerwień. Podczas Mszy św śpiewał kolędy chór mieszany (żeńsko-męski) działający przy Stowarzyszeniu „Wokół Rybnej”.
Spotkanie opłatkowe odbyło się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, ul. Rajska 1, gdzie w sali Nr 503 zebrali się zaproszeni goscie i przedstawiciele towarzystw regionalnych oraz członkowie chóru z Rybnej.
Wśród zaproszonych gości byli: o. przeor Zbigniew Czerwień, Anna Wiśniewska, z-ca dyrektora WBP w Krakowie, prof. Zdzisław Noga, Redaktor naczelny MAŁOPOLSKA..., dr Mateusz Wyżga, sekretarz Redakcji MAŁOPOLSKA..., Stanisław Kobiela. Prezes Stowarzyszenia Bochniaków i MZB, dr Edward Chudziński, 
b. Redaktor naczelny MAŁOPOLSKA..., Ewa Skrobiszewska, kpt. rez. Tomasz Otrębski, Polska Fundacja Kościuszkowska, Józef Suchanik, Prezes Stowarzyszenia „Wokół Rybnej”.
Barbara Miszczyk, Prezes Małopolskiego związku RTK, rozpoczynając spotkanie opłatkowe powitała gości i przedstawicieli towarzystw regionalnych oraz zespół chórzystów z Rybnej. Modlitwą „Ojcze nasz” i chwilą ciszy uczczono pamięć o zmarłych: ks. Władysława Pilarczyka, Marii Brandys z Zatora, Sylwestra Dziki, i innych regionalistów.
Ojciec Zbigniew Czerwień odmówił modlitwę i pobłogosławił opłatki, którymi wszyscy zebrani przełamali się nawzajem i składali życzenia. Po zakończeniu składania życzeń wszyscy usiedli do stołów, na których przygotowano słodycze, kawę i herbatę.
Miłą niespodzianką, ku zadowoleniu wszystkich uczestników spotkania, była inscenizacja „Herody” (zwana „Rajem”) w wykonaniu zespołu kolędniczego z Rybnej.
Wszyscy uczestnicy spotkania i członkowie chóru z Rybnej otrzymali nowe wydanie „Regionalista Małopolski”, wydawany przez Małopolski Związek RTK, a także mogli zabrać czasopismo „Wiadomości Bocheńskie”, wydawnictwo Stowarzyszenia Bochniaków i MZB”.
Spotkanie opłatkowe upłynęło w miłej atmosferze, jak bywało w poprzednich latach – na spotkaniach opłatkowych regionalistów z Małopolski.
              Stanisław Klich

           Galeria foto fot. Stanisław Klich 
           Msza św. intencji regionalistów-w Kaplicy Matki Bożej "Piaskowej" w kościele OO.Karmelitów w Krakowie 

 

 

 Spotkanie opłatkowe w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie