Towarzystwa w MZ RTK.2

                          TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI ZATORSKIEJ
   Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej powołane zostało 2 grudnia 1986 roku. Inicjatorami powołania Towarzystwa byli: Stanisław Rapacz-lokalny działacz samorządowy i mgr Maria Brandys-nauczycielka geografii. Okazją do powołania Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej był jubileusz 700-lecia nadania Zatorowi praw miejskich (10.11.1292 r.)

TMZZ osobowość prawną posiada od 15 października 1987 roku. Funkcję prezesa Towarzystwa powierzono Marii Brandys, którą pełniła do 2010 roku. Od 2010 r. funkcję prezesa pełni Maria Fila. Towarzystwo skupia 104 członków. Siedzibą Towarzystwa (od 1998r.) są pomieszczenia w budynku dawnego Sądu Grodzkiego - Rynek 2, które władze miasta udostępniły na prowadzenie działalności statutowej. 
TMZZ zainicjowało i wspólnie z Ośrodkiem Kultury wydawało lokalną gazetę „Życie Zatora” z wkładką historyczną „Z kart historii” autorstwa M. Brandys.
Z inicjatywy TMZZ ustawiono w rynku pomnik poświęcony Zatorzanom - ofiarom II wojny światowej.
Ufundowało i umieściło w kościele parafialnym marmurową tablicę - epitafium poświęcone Pawłowi z Zatora, znanemu w XV w. kaznodziei krakowskiemu rodem z Zatora w 600 rocznicę konsekracji zatorskiej świątyni.
Ważniejsze wydawnictwa: Medal 700-lecia Zatora, foldery: „700 lat miasta Zator” i „600 lat kościoła parafialnego   pw. śśw. Wojciecha i Jerzego”, kompletu widokówek Zatora”, folder XXV lecie TMZZ, monografia „Obrazy z życia Graboszyc”. Wystawa Kapliczki i Krzyże przydrożne Zatorszczyzny.
   Coroczne formy działalności to:
- organizacja spotkań opłatkowych dla seniorów Zatora,
- prezentacji wielkanocnych w Niedzielę Palmową,
- odwiedziny podopiecznych Caritas w Tłusty Czwartek,
- loterie fantowe w Święto Karpia,
- układanie ziół i bukietów 15 sierpnia,
- kwesty na cmentarzu w dzień Wszystkich Świętych na renowację zatorskich pomników.
- oprowadzanie turystów po zabytkach Zatora ( średnio około 1000 rocznie) .
   Od 2002 roku przy Towarzystwie działa Rada Społeczna Ochrony i Renowacji Zatorskich Zabytków, której przewodniczy Wiesław Susek. RSOiRZZ realizuje jedno z zadań wynikających ze statutu Towarzystwa tj odnowę zatorskich zabytków. Odnowiono: figurę św. Rocha, figurę św. Jana Kantego, św. Jana Nepomucena, krzyż przydrożny.
Wykonano prace renowacyjne Ołtarza Głównego w Zatorskim Kościele wraz z dwoma obrazami: Matki Boskiej Śnieżnej oraz św. Wojciecha.
Obecnie Rada rozpoczęła tworzenie lapidarium na cmentarzu w celu renowacji zabytkowych nagrobków. Dofinansowano prace konserwatorskie figury św. Jana Nepomucena w Podolszu.
   Od 2006 r. tworzymy integracyjne profilaktyczne programy środowiskowe” Alternatywa” mające na celu wspomaganie profilaktycznej działalności antyalkoholowej i antynarkotykowej, zagospodarowania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Młodzież w czasie wakacji pod opieką członków TMZZ poznaje historię Zatora, przeżywa spotkania: ornitologiczne, botaniczne, muzyczne z przyrodą. 
Pozyskane środki z Europejskiego Funduszu Rybackiego i Urzędu Marszałkowskiego pozwoliły na odnowienie i utworzenie w roku 2014 Izby Regionalnej Ziemi Zatorskiej i Doliny Karpia.

Maria Fila
Prezes TMZZ

                         Jak rodziło się STOWARZYSZENIE ”NASZ RADZISZÓW".
Pomysł powołania Stowarzyszenia zrodził się jesienią 2001r. Zainicjowała go rozmowa pani Sołtys Radziszowa Marii Szwabowskiej z Panem Januszem Bierówką. Nowa organizacja miała by pomóc rozwiązywać takie problemy, które przerastają możliwość sołtysa wsi, a którymi nie może zająć się urząd gminy czy urząd powiatowy. Jednym z zadań stojących przed stowarzyszeniem miało być doprowadzenie do remontu zaniedbanego i pustego budynku starej szkoły czyli dworu Dzieduszyckich.
Celem nowej organizacji miały być działania na rzecz ochrony środowiska, integracji wszystkich organizacji działających w naszej miejscowości. Stowarzyszenie miało również pomagać w kultywowaniu tradycji i upowszechnianiu bogatej historii Radziszowa. Szybko zainicjowano prace nad projektem statutu. Przed końcem 2001r. w szkole w Radziszowie odbyły się dwa spotkania chętnych do pracy społecznej na rzecz lokalnej społeczności. Doszlifowano statut i powołano Komitet Założycielski. Nie mało czasu zajęło ustalenie nazwy nowego towarzystwa. Zwyciężył jednak pomysł pana Jacka Krupy:
"Niech to Stowarzyszenie nazywa się Nasz Radziszów".
Wystąpiliśmy o nadanie REGON-u i numeru NIP, jak też otworzyliśmy rachunek bankowy. W dniu 16 września 2002r. obradowało Walne Zgromadzenie członków na którym wybrano władze Stowarzyszenia.
Z inicjatywy Pana Janusza Bierówki w dniu 8 grudnia 2002r. członkowie Stowarzyszenia udali się do Tyńca, gdzie w opactwie benedyktyńskim Ojciec Zygmunt Galoch odprawił w intencji Stowarzyszenia i jego członków mszę świętą. Wyjazd ten połączono ze zwiedzaniem klasztoru i kościoła. Przewodnikiem był Brat Michał, który wykazał się znajomością historii opactwa. Zgromadzeni członkowie i ich goście wiele dowiedzieli się na temat bogatego dorobku tynieckich Benedyktynów i związków Tyńca z Radziszowem.
Stowarzyszenie wydaje Biuletyn, w którym informuje mieszkańców Radziszowa o swoich planach i zrealizowanych zamierzeniach, posiada stronę internetową, FORUM i Facebooka od połowy 2013 r..
Nasze drzwi są szeroko otwarte. Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych. Spotkania członków odbywają się regularnie w każdy drugi piątek miesiąca o godz. 19:00 w naszej siedzibie, która od kilku miesięcy znajduje się w odrestaurowanym Dworze Dzieduszyckich.
 Janusz Bierówka
 Prezes St."N.R." 

                                        

                       TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI MUSZYŃSKIEJ   
  Istnieje od 1975 r. Jego misją jest ochrona istniejących walorów środowiska naturalnego w regionie, zabytków architektury i sztuki ludowej, inicjowanie i   
popieranie badań nad historią Ziemi Muszyńskiej oraz popieranie regionalnej twórczości ludowej. 
  W ramach stowarzyszenia funkcjonują następujące sekcje:
- inicjatyw społecznych, gospodarczych i kulturalnych
- ochrony przyrody, krajobrazu i środowiska
- historii i ochrony zabytków
- twórczości artystycznej i zespołów folklorystycznych
- wydawnicza.
  Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 
- Odkrywanie, dokumentowanie i popularyzowanie ciekawych miejsc, zabytków, pomników przyrody i innych obiektów zlokalizowanych na terenie regionu.
- Ochronę zabytków kultury materialnej oraz pomników przyrody.
- Działalność szkoleniowo-edukacyjną, organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, debat, odczytów, konkursów adresowanych  
  do wszystkich 
zainteresowanych  dorobkiem regionu a także imprez turystycznych.
- Wydawanie ulotek, folderów, tworzenie dokumentacji fotograficznej i filmowej, broszur, książek poświęconych wiedzy o dorobku kulturalnym Ziemi Muszyńskiej. 
- Prowadzenie portalu internetowego poświęconego Stowarzyszeniu.
- Inicjowanie i podejmowanie społecznych działań dotyczących kultury oraz ochrony środowiska.
- Propagowanie turystycznych walorów regionu.
- Współpracę z innymi organizacjami i instytucjami w zakresie działań na rzecz promocji regionu.
- Pozyskiwanie funduszy w kraju i za granicą dla realizacji celów statutowych.
- Współpracę i wymianę osobową z organizacjami i osobami fizycznymi działającymi w Polsce i na świecie.
- Współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi.
- Wydawanie czasopisma „Harnik”. 
- Prowadzenie funduszy stypendialnych dla uzdolnionych dzieci, młodzieży i studentów.
       Adam Mazur

       Prezes  TMZM

Działalność Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej w 2017 roku