40.lecie TPKalwarii Zebrzyd. 1979-2019

    Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej działa od 1979 roku. W 2019 roku obchodzi 40-lecie swojej działalności. Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej. Działalność jest prowadzona w dwóch obszarach: kultywowanie tradycji lokalnych i ochrona dóbr kultury oraz organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. W ramach popularyzacji tradycji lokalnych jest prowadzona  Izba Muzealna, która  jednocześnie jest lokalem Towarzystwa. Znajduje się tutaj stała wystawa, na której zgromadzono zabytkowe meble, elementy wyposażenia warsztatu stolarskiego, przedmioty codziennego użytku, obrazy, plakaty i zdjęcia dawnej Kalwarii. Lokal przy ulicy Mickiewicza jest miejscem spotkań klubowych, odbywają się tutaj również liczne imprezy kulturalne, wystawy, lekcje muzealne dla młodzieży.

– Towarzystwo na bieżąco prowadzi  dokumentacje ważnych wydarzeń i uroczystości.
– Promuje twórczość regionalną, wystawiając prace twórców lokalnych na regale w CKSiT  w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz publikując wiersze, opowiadania i wspomnienia w wydawanym przez Towarzystwo piśmie „Kalwariarz”.
– Udostępnia zainteresowanym księgozbiór o tematyce regionalnej oraz materiały do prac magisterskich.
– Kultywując tradycje bożonarodzeniowe naszego regionu, corocznie w styczniu członkowie i sympatycy Towarzystwa spotykają się na wspólnym kolędowaniu.
– Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy organizowana jest Sesja Naukowa dla Młodzieży „Ocalić od zapomnienia”.
– Co roku proponujemy zainteresowanym Rajd Przyjaciół Kalwarii z konkursem wiedzy i konkurencjami      sprawnościowymi.
– Z okazji świąt 3 Maja i 11 Listopada wspólnie śpiewamy pieśni patriotyczne.
– W lokalu Towarzystwa w ostatni czwartek listopadowy organizowany jest Wieczór Wspomnień poświęcony zasłużonym ludziom miasta i gminy. 
– Gromadzone są  dokumenty związane z historią Kalwarii Zebrzydowskiej oraz regionu.
– Podtrzymując tradycje lokalne, TPKZ corocznie organizuje "tłusty czwartek" oraz Andrzejki.
– Integracyjne ogniska są formą rozrywki dla członkiń i członków stowarzyszenia. 
– Co drugi rok Towarzystwo organizuje Pielgrzymkę Regionalnych Towarzystw Ludzi Kultury do Sanktuarium Kalwaryjskiego.
– Członkowie Towarzystwa regularnie uczestniczą w uroczystościach organizowanych przez CKSiT oraz władze miasta.
– W celu popularyzacji działań Towarzystwa od 2006 r. wydawane jest co roku  Pismo Społeczno-Kulturalne „Kalwariarz”.
      TPKZ współpracuje z:
 - Małopolskim Związkiem Regionalnych Towarzystw Kultury,
- 3 Drużyną Harcerską „Badyle” z Kalwarii Zebrzydowskiej, 
- Zespołem Regionalnym „Sami Swoi” z Przytkowic, 
- Żeńskim Chórem „Spryciary” z Leńcz, - Urzędem Miasta
- Centrum Kultury, Sportu i Turystyki,
-  Specjalistycznym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym,
 - Biblioteką Publiczną w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz gminnymi szkołami.
    W 2017 r. Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej otrzymało honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego.
- Dla uczczenia 40-lecia swojej działalności TPKZ wydało album „Kalwaria Zebrzydowska w starej fotografii” (500 szt.), dzięki dotacji pozyskanej z Urzędu Małopolskiego.

                 Prezes TPKZ
               Krystyna Duda

              Galeria foto: fot. Krystyna Duda 

 

  Od lewej   1. Spotkanie członków i sympatyków TPKZ 2010 r
                2. Wieczór wspomnień listopad 2016 r
 
 
  Od lewej  1. 2. Majowe Patriotyczne Śpiewanie 2019 r.
                3. Konkurs wiedzy historycznej o Kalwarii Zebrzydowskiej 2019 r