Spotkanie opłatkowe 2020 w: Regionalnych Towarzystwach Kultury-Małopolskim Związku RTK

       Spotkanie Wigilijne i Noworoczne 2020
       Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki

   4 stycznia 2020 r. (sobota) o godzinie 16.00-tej w Wieliczce w Urzędzie Miasta i Gminy w sali „Magistrat” rozpoczęło się Spotkanie Wigilijne i Noworoczne Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”(KPW). Przybyłych członków Klubu i gości przywitała kolędą „Wśród nocnej ciszy” grupa 21 Kolędników Misyjnych z Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Sierczy pod kierun-kiem siostry Rafaeli, urszulanki i rodziców. Głos zabrała Jadwiga Duda, prezes KPW - przeczytała fragment Ewangelię wg. św. Łukasza raz. 1.18-25 pt. „Narodzenie Jezusa”. Wszyscy modlili się odmawiając: „Ojcze Nasz…”, „Zdrowaś Mario…”, „Wieczne odpoczywanie…” Prezes Klubu złożyła zebranym życzenia noworoczne: trwania w radości, miłości i pokoju, którymi obdarowało na Dziecię Jezus przez 2020 rok. Poinformowała że Klub liczy 98 osób w wieku od 23 do 108 lat.
Następnie przedstawiła gości spotkania i poprosiła ich o złożenie życzeń. Kolejno życzenia złożyli: Agnieszka Szczepaniak, zastępca burmistrza miasta i gminy Wieliczka do spraw społecznych, Barbara Miszczyk, prezes Małopolskiego Związku Regio-nalnych Towarzystw Kultury w Krakowie, do którego KPW należy od 2007 r., Dorota Korta, prezes Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, Jacek Nikorowicz reprezentując Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego (SAUJ) i Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne (OTK) w Krakowie, Mieczysław Janusz Jagła, prezes Stowa-rzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej (SMZN), Wojciech Kozak, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, członek KPW.

Kolędnicy – uczniowie Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy śpiewali kolędy. Goście spożyli posiłek wigilijny przygotowany przez stołówkę prowadzoną przez Danutę Idzi przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliczce.
Występ kolędników publiczność nagrodziła gromkimi brawami. Przy choince wykonano wspólne zdjęcie.
/.../                    Jadwiga Duda
                           Prezes S"TPW"

 

 
 


Kolędowanie w Towarzystwie Miłośników Ziemi Wadowickiej
17 stycznia 2020 r. członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej zebrali się w Czytelni Miejskiej - siedzibie TMZW - na wspólne kolędowanie.
Śpiewaliśmy kolędy i pastorałki według Kantyczek z 1911 roku,  Józefa Kaszyckiego (ojca Lucjana, kompozytora Pamiętasz była jesień), m.in.: O gwiazdeczko, Zła Ewa, Oj siano, siano, Przylecieli aniołkowie, Cztery lata zawszem pasał, Gore gwiazda, O Józefie staruszku,i te znane, popularne kolędy także.
A na stołach było jadło, jadło.
Z raju pięknego miasta Wadowice
     Zbyszek Jurczak
 

S p o t k a n i e   o p ł a t k o w e  2020
Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury

18 01 2020 r. (sobota) w Krakowie o godz.10.00-tej mszą św. w kościele OO. Karmelitów - w kaplicy Matki Bożej Bolesnej „Piaskowej” (z najstarszym w Małopolsce obrazem koronowanym (w 1883 r.), słynącym cudami) - rozpoczęło się coroczne Spotkanie Opłatkowe Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury (MZRTK). Podczas mszy św. odprawianej przez o. Mariusza dziękowano Bogu za Opatrzność w działalności regionalistów w minionym 2019 r., o pokój wieczny dla zmarłych regionalistów, proszono o błogosławieństwo Boże w działalności regionalistów w 2020 roku. Kolędy grała i śpiewała „Kapela z Bonowic”- zebrani z nią śpiewali. Po mszy św. przed frontonem kościoła wykonano pamiątkowe zdjęcie (fot. 9 poniżej).
W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej na parterze, w pokoju 53, od godz. 11.00 odbyło się Spotkanie Opłatkowe MZRTK. Przybyłych przywitała Barbara Miszczyk, przewodnicząca Zarządu MZRTK, zapalając przed szopką święcę, symbol obecności Chrystusa wśród nas i składając zebranym życzenia. Wszyscy wzajemnie składali sobie życzenia i łamali się opłatkami. „Kapela z Boronowic” grała i śpiewała kolędy i pastorałki – do śpiewu włączyli się zebrani, a wśród nich szczególnie dr Andrzej Małysa.
WBP w Krakowie reprezentowali: Iwona Górny, redaktor wydawniczy rocznika „Malopolska...” Joanna Grzeszczuk, Jan Bieńczycki, który złożył życzenia w imieniu dyrektora WBP . Gościem uroczystości był dr Edward Chudziński, były redaktor rocznika „Małopolska-Regiony-Regionalizmy-Małe Ojczyzny” wydawanego przez MZRTK i WBP.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele towarzystw regionalnych:
Towarzystwo Przyjaciół Bronowic, prezes Barbara Miszczyk,
Brzeskie Towarzystwo „Gryf” – dr Andrzej Małysa,
Racławickie Towarzystwo Kulturalne - prezes Eugeniuszm Skoczeń,
Stowarzyszenie Folklorystyczne Teatr Regionalny - prezes Bogumiła Pietrzyk Krzysztof Kasprzyk,
Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW) z Jadwigą Dudą, prezes, Hanną Kozioł, sekretarz, członkami: Marią Nawrot i Leszkiem Woźniakiem,

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej - prezes Mieczysław Janusz Jagła,
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzebińskiej „COR” - prezes Witold Siemek,
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jadownickiej - prezes Jerzy Świerczek i Stanisław Świerczek, b.prezes, Januszem Jagłą, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzebińskiej „COR” z prezesem Witoldem Siemkiem, Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej - prezes Zbigniew Jurczak,
Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej - prezes Krystyna Duda, Stanisław Sypniewski i Izabela Żmija,
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej - Stanisław Klich, b. prezes.
Zarząd Fundacji im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie reprezentowali: prezes Tomasz Otrębski, Krzysztof Otrębski i Jan Karbowski,
Stanisław Klich zaprezentował „Regionalistę Małopolski” Informator Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury nr 19, który ukazał się w grudniu 2019 r. jego staraniem.
Przedstawił również tom XXI rocznika „Małopolska Regiony-Regionalizmy-Małe Ojczyzny” (Kraków 2019), który wydano wszystkim przedstawicielom towarzystw regionalnych i gościom spotkania.
„Regionalista Małopolski” Nr 19-2019 został wydany wszystkim uczestnikom spotkania opłatkowego i w odpowiednich ilościach dla towarzystw współfinansujących wydanie tego numeru „RM”.
Serdecznie dziękujemy Barbarze Miszczyk za organizację i prowadzenie Spotkania Opłatkowego MZRTK.
Przebieg uroczystości kamerował: Stanisław Sypniewski, a fotografowali: Jadwiga Duda, Mieczysław Janusz Jagła, Krzysztof Kasprzyk, Stanisław Klich.
/.../ Opracowała: Jadwiga Duda

          Fot. Stanislaw Klich

 
 

        Fot. Jadwiga Duda

 

S p o t k a n i e   o p ł a t k o w e  2020
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej


 

 


Spotkanie opłatkowe członków i sympatyków
Towarzystwa Przyjaciół Bronowic (TPB)

6 stycznia 2020 r. w święto Trzech Króli, w restauracji Stodoła Bronowicka przy ul. Pod Strzecha 16 c odbyło się spotkanie opłatkowe członków Towarzystwa Przyjaciół Bronowic oraz sympatyków.
W zastępstwie ks. Proboszcza Roberta Piwowarczyka w spotkaniu uczestniczył ks. Paweł Antolak rozpoczął modlitwę , pobłogosławił opłatki i nastąpiło wzajemne składanie życzeń. Gospodyni Stodoły Bronowickiej Maria Broda przygotowała smaczny poczęstunek dla uczestników spotkania. Opłatek TPB umożliwił spotkanie osób, które na co dzień nie spotykają się z racji wieku czy oddalonego od Bronowic miejsca zamieszkania i był okazją do rozmów i prezentacji dorobku towarzystwa za 2019 rok . Przy akompaniamencie Kapeli z Bronowic pana Józefa Stachery zebrani śpiewali kolędy, obok popularnych i znanych kolęd , śpiewaliśmy stare kantyczki i pastorałki charakterystyczne dla regionu Bronowic. Chciałam podziękować wszystkim uczestnikom spotkania za obecność a także Kapeli z Bronowic , która pomimo, że uczestniczyła w Orszaku Trzech Króli organizowanym w ten świąteczny dzień od kościoła Sióstr Sercanek do Rynku Głównego w Krakowie uświetniła nasze spotkanie.
               Barbara Miszczyk
                   Prezes TPB