Działalność statutowa MZ RTK

Walne Zebranie Sprawozdawcze
Małopolskiego Związku RTK w Krakowie

W sobotę, 18 maja 2013 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury - za 2012 rok.
Uczestniczyli w nim przedstawiciele większości stowarzyszeń regionalnych zrzeszonych w MZ RTK z siedzibą w Krakowie.
Zebranie prowadził wiceprzewodniczący Zarządu MZ RTK - Stanisław Klich.
- Sprawozdanie z działalności Zarządu w 2012 roku przedstawiła przewodnicząca Barbara Miszczyk, odnosząc się do realizacji zadań statutowych Zarządu, a także do spotkań organizowanych przez stowarzyszenia z zaproszeniem członków MZ RTK.
Zarząd MZ RTK jest w stałym kontakcie ze stowarzyszeniami regionalnymi należącymi do związku, a także utrzymuje kontakt z innymi towarzystwami regionalnymi w Małopolsce.
Przewodnicząca Zarządu podkreśliła bardzo dobrą organizację uroczystości 25-lecia działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej – 16 czerwca 2012 roku.
- Sprawozdanie finansowe za 2012 rok przedstawił skarbnik – Stanisław Sypniewski.
- Kazimiera Skałuba – wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej, przedstawiła sprawozdanie z pracy Komisji - odczytała protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu, w tym działalności finansowej.
Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2012 rok.
- Do Sądu Koleżeńskiego nie wpłynęła żadna sprawa. 
Informację odczytał Stryczek Jan–przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
W Zebraniu uczestniczył także Eugeniusz Skoczeń – członek Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP. Przedstawił informację z konferencji krajowej nt. „Ochrona i rozwój kultury na wsi sprawą międzynarodową”. Jesienne spotkanie Rady Krajowej odbędzie się we wrześniu br. w Miechowie, a w 2014 r. w Bydgoszczy odbędzie się X Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury z Polski.
W Miechowie, we wrześniu br. odbędą się uroczystości 800-lecia sprowadzenia Zakonu Bożogrobców do Miechowa.
Na początku października 2013 r. zorganizowane będzie wyjazdowe spotkanie Małopolskiego Związku RTK do Miechowa i Racławic (Kościuszkowskich).
Walne Zebranie upoważniło Zarząd MZ RTK do:
- wysłania informacji do stowarzyszeń (towarzystw) zalegających ze składkami;
- zaproszenia towarzystw regionalnych do wstąpienia do Związku i współpracy z Zarządem;
- zmiany warunków w banku obsługującym MZ RTK lub zmiany banku.
   Kazimiera Skałuba 

 IV Wyborczy - Walny Zjazd Delegatów
 Małopolskiego Związku RTK w Krakowie

W sobotę, 24 maja 2014 roku odbył się Wyborczy-Walny Zjazd Delegatów Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury - za okres III kadencji, w latach 2010-2014. 
Uczestniczyli w nim przedstawiciele większości stowarzyszeń regionalnych zrzeszonych w MZ RTK z siedzibą w Krakowie.
Walny Zjazd Delegatów prowadził Janusz Bierówka - wiceprzewodniczący Zarządu MZ RTK.
- Sprawozdanie z działalności Zarządu w 2013 roku przedstawiła przewodnicząca MZ RTK Barbara Miszczyk,  odnosząc się do realizacji zadań statutowych Zarządu w
   okresie III kadencji, w latach 2010-2014.

- Sprawozdanie finansowe za 2013 rok przedstawił skarbnik – Stanisław Sypniewski. 
Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności statutowej Zarządu i działalności finansowej w 2013 roku przedstawiła Małgorzata Zimoń, przewodnicząca KR,
a informację o realizacji uchwał Walnego Zjazdu w 2013 roku przedstawiła Kazimiera Skałuba - wiceprzewodnicząca KR.

 Komisja Rewizyjna zgłosiła wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2013 rok.
- Do Sądu Koleżeńskiego w okresie III kadencji (2010-2014) nie wpłynęła żadna sprawa. 
Informację napisał Stryczek Jan–przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, z powodu nieobecności (pobyt w sanatorium)
 odczytał Przewodniczący Walnego Zjazdu, Janusz Bierówka.
- Przewodniczący Walnego Zjazdu zarządził dyskusje nad sprawozdaniami; potem poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej  o absolutorium dla Zarządu. Walny   Zjazd Delegatów udzielił absolutorium Zarządowi za okres III kadencji (2010-2014).
  Wybrano nowe władze: Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński, Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie, na IV kadencję (2014-2018). 

 
     ZARZĄD:
  1. Barbara   Miszczyk        przewodnicząca              Towarzystwo Przyjaciół Bronowic
  2. Janusz     Bierówka       1.wiceprzewodniczący    Stowarzyszenie "Nasz Radziszów"
  3. Stanisław Klich              2.wiceprzewodniczący    Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej
  4. Jadwiga   Duda              sekretarz                         Stow. Klub "Przyjaciół Wieliczki"
  5. Stanisław Sypniewski    skarbnik                          Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej
  6. Marian     Gwizdała        członek                            Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzebińskiej "COR"
  7. Stanisław Świerczek      członek                                    Towarzystwo Miłośników Ziemi Jadownickiej

      KOMISJA REWIZYJNA:
   1. Małgorzata Zimoń         przewodnicząca                Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej
  2. Kazimiera   Skałuba      z-ca przewod.                   Towarzystwo Przyjaciół Skawiny
  3. Wiesława    Szefer         sekretarz                                Towarzystwo Przyjaciół Libiąża 

        SĄD KOLEŻEŃSKI:
    1. Jan            Stryczek      przewodniczący               Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzebińskiej "COR"  
    2. Krzysztof  Kasprzyk     z-ca przewod.                   Teatr Regionalny w Krakowie
    3. Czesława  Kopeć           członek                                   Łagiewnickie Towarzystwo Kulturalne

      Następnie wystąpił Eugeniusz Skoczeń - członek Rady Krajowej Ruchu Społecznego RTK RP, który jest koordynatorem zgłoszenia delegatów z
 Małopolski na XI Kongres RTK w Bydgoszczy w dniach 12-14 września 2014 roku oraz przygotowania kandydatów do władz Rady Krajowej RS RTK.
 Walny Zjazd Delegatów MZ RTK w Krakowie wybrał kandydatów do władz krajowych RS RTK: Eugeniusz Skoczeń do Rady Krajowej, Barbara Miszczyk do  Sądu  Koleżeńskiego (dotychczas Stanisław Sypniewski) i Marian Gwizdała do Komisji Rewizyjnej (dotychczas Jadwiga Duda).


 Galeria fotografii: fot. Stanisław Klich

 
 
 


Walne Zebranie Sprawozdawcze
Małopolskiego Związku RTK w Krakowie - 2015 r.

25 kwietnia 2015 roku r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury z siedziba w Krakowie..
Uczestniczyli w nim przedstawiciele kilkunastui stowarzyszeń regionalnych zrzeszonych w MZ RTK.
Zebranie prowadził wiceprzewodniczący Zarządu MZ RTK - Stanisław Klich.
- Sprawozdanie z działalności Zarządu w 2014 roku przedstawiła przewodnicząca Barbara Miszczyk, odnosząc się do realizacji zadań statutowych Zarządu.
- Sprawozdanie finansowe za 2012 rok przedstawił skarbnik – Stanisław Sypniewski.
- Małgorzata Zimoń, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, przedstawiła sprawozdanie z pracy Komisji - odczytała protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli finansowej w 2014 roku.
Kazimiera Skałuba, wiceprzewodnicząca Kom. Rew, przedstawiła część protokołu z kontroli działalności organizacyjnej Zarządu i realizacji uchwał podjętych na Walnym Zebraniu MZ RTK w 2014 roku.
Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2014 rok.
- Do Sądu Koleżeńskiego nie wpłynęła żadna sprawa. Informację odczytał Jan Stryczek–przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
W Zebraniu uczestniczył także Eugeniusz Skoczeń – członek Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP. Przedstawił informację o planie pracy Rady Krajowej RS w 2015 roku, szczególnie spotkania w regionach Polski i zachęcał do uczestnictwa w nich przedstawicieli towarzystw kulturalnych z Małopolski. 

Foto. z Walnego Zebrania:
fot. Stanisław Klich
 

 


 Walne Zebranie-Sprawozdawcze Małopolskiego Związku RTK-2016

  16 kwietnia 2016 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszeń/Towarzystw zrzeszonych w Małopolskim Związku Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie (dalej MZ RTK).
W Walnym Zebraniu uczestniczyło 14 delegatów towarzystw regionalnych.
Walne Zebranie odbyło się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, ul. Rajska 1 w Krakowie.
Otwarcia W. Zebrania dokonała Barbara Miszczyk, powitała przybyłych przedstawicieli Towarzystw, przedstawiła Program W. Zebrania i zaproponowała na przewodniczącego Eugeniusza Skoczenia, prezesa Racławickiego Towarzystwa Kulturalnego, który w głosowaniu - przez aklamację - uzyskał funkcję przewodniczącego Walnego Zebrania.
Na protokolanta wybrano Jadwigę Duda, prezesa Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki”.
Sprawozdanie z działalności Zarządu MZ RTK w 2015 roku przedstawiła przewodnicząca Barbara Miszczyk.
Sprawozdanie finansowe za 2015 r. przedstawił skarbnik Stanisław Sypniewski..
Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej działalności finansowej w 2015 r, odczytała Małgorzata Zimoń, a z kontroli działalności organizacyjnej Zarządu przedstawiła Kazimiera Skałuba.
Krótką informację z działalności Sądu Koleżeńskiego, napisaną przez Jana Stryczka – przewodniczącego (nieobecny uspraw.), odczytała B. Miszczyk.
Odbyła się dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami; dyskutujący stwierdzili, że budżet MZ RTK,-jedynie ze składek członkowskich - jest tak mały, że nie można przedsięwziąć żadnych działań organizacji np. spotkań regionalnych, sympozjum, czy wydać jakiej publikacji o działalności poszczególnych towarzystw kulturalnych zrzeszonych w Małopolskim Związku RTK. Wydawany „Regionalista Małopolski”, jako niskonakładowa publikacja, wymaga znaczącego dofinansowania Małopolskiego Związku, bo dobrowolne wpłaty poszczególnych towarzystw regionalnych są niskie i niesystematyczne.
Przewodnicząca Barbara Miszczyk przedstawiła plan pracy Zarządu w 2016 roku; zebrania zgodnie z Statutem, udział członków Zarządu w obchodach jubileuszowych poszczególnych towarzystw regionalnych, czerwcu br. 50.lecia Stowarzyszenia „Klub Miłośników Wieliczki”, we wrześniu br. spotkanie towarzystw w Wadowicach, udział członków MZ RTK w II Ogólnopolskim Zjeździe Regionalistów nad Odrą – Wrocław i Dolny Śląsk.
Skarbnik Stanisław Sypniewski przedstawił preliminarz budżetu MZ RTK.
      Stanisław Klich

                Fot. Stanisław Klich

 


WALNY ZJAZD DELEGATÓW TOWARZYSTW z MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU RTK - 2019

  18.06. 2019 r. (wtorek) w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie odbył się Walne Zgromaszenie Delegatów Towarzystw  do Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury  (MZRTK)  za miniony rok działalności.  
21 towarzystw należących do MZRTK zostało zaproszonych  do udziału w zebraniu otrzymując jego program przez Internet  Zebranie rozpoczęto w drugim terminie z udziałem delegatów 11 towarzystw: Bronowic, Brzeska, Jadowniki, Kalwaria Zebrzydowska, Krzeszowic, Łagiewniki, Muszyna, Teatr Regionalny z Modlnicy, Trzebinia, Wieliczka, Zator, łącznie  16 osób obecnych. 
  Galeria foto: fot. Stanisław Klich