Aktualności 2023-3

20 lat (2003-2023) działalności Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie
  Jubileuszowe spotkanie w Wieliczce 30 września 2023 roku

30.09. (sobota) 2023 r. w Wieliczce w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka, w sali „Magistrat” odbyło się spotkanie towarzystw regionalnych z Małopolski zrzeszonych w Małopolskim Związku Regionalnych Towarzystw Kultury (MZRTK), który obchodzi Jubileusz 20.lecia (2003-2023). Patronat nad Jubileuszem objął Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł. Organizatorkami uroczystości były: Barbara Miszczyk, przewodnicząca Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury i Towarzystwa Przyjaciół Bronowic, Jadwiga Duda, prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW) i sekretarz Zarządu MZRTK. Spotkanie rozpoczęło się o godz.11.00 projekcją filmu o Wieliczce. Barbara Miszczyk powitała przybyłych. Zebrani zaśpiewali „Rotę” Marii Konopnickiej. Gośćmi szczególnymi Jubileuszu byli: ks. Piotr Maroszek, kapelan ruchu regionalnego, prof. Grzegorz Nieć, redaktor naczelny rocznika „Małopolska - regiony - regionalizmy- małe ojczyny” (do tej pory ukazały się 24 tomy „Małopolski…”) i prof. Leszek Zinkow, syn śp. Gerarda z KPW, Iwona Górny, redaktor wydawniczy „Małopolski” i Joanna Grzeszczuk z redakcji rocznika z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Joanna Boduch, koordynator Starostwa w Wieliczce ds. organizacji pozarządowych, członek KPW. W spotkaniu uczestniczyły z 17-tu zrzeszonych w MZRTK, delegacje 13.tu towarzystw/stowarzyszeń: 1. Brzeskiego Towarzystwo GRYF: prezes Mieczysław Mietła i dr Piotr Duda, członek Zarządu, 2. Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego z prezes Zytą Wawrzyńczyk-Kopia, 3. Racławickiego Towarzystwa Kulturalnego z prezesem Eugeniuszem Skoczeniem, 4. Towarzystwa Przyjaciół Bronowic z przewodniczącą Barbarą Miszczyk, 5. Stowarzyszenia Folklorystycznego Teatr Regionalny w Krakowie z siedzibą w Modlnicy z Marią Magdaleną Pawłowską, Małgorzatą i Karolem Frątczak, Jadwigą Kołodziej, 6. Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej: Stanisławem Klichem prezesem w latach 1990-2007, Grażyną Palczewską, Dorotą Strojnowską, Małgorzatą Zimoń, 7. Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Trzebińskiej „COR” z prezesem Witoldem Siemkiem i członkami Zarządu: Małgorzatą Ropką i Rafałem Wielgusem, 8. Towarzystwa Miłośników Świątnik Górnych z prezes Aleksandrą Nocuń,
9. Towarzystwa Miłośników Ziemi Jadownickiej z prezesem Jerzym Świerczkiem z żoną Elżbietą, Teresą Mizioł, Józefem Węgrzynem, 10. Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej: Aleksander Hytroś, Halina Ledwożyt, 11. Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej: Elżbieta i Dariusz Olszakowie, 12. Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej z prezes Krystyną Dudą i Marią Polak, 13. Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” gospodarze uroczystości w składzie:
1. Jadwiga Duda, prezes Zarządu, 2. Aleksandra Pasek, v-ce prezes, 3. Hanna Kozioł, sekretarz, 4. Maria Gurgul,
5. Elżbieta Kawecka-Cebula, członkinie, 6. Jan Matzke, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego 7. Halina Dyląg, członek Sądu Koleżeńskiego, 8. Joanna Boduch, 9.Marta Borowiec, 10. Stasia Cygankiewicz, 11. Marian Dyląg, 12. Alojzja Dudek, 13.Marta Lelito, 14.Natalia Soran Maluty, 15. Marian Sipióra, 16. Bogumił Tryjański, prezes Fundacji Wydawnictwo im. Jana Czerneckiego w Krakowie. Następnie Stanisław Klich, v-ce prezes MZRTK wygłosił prelekcje pt. „Geneza i powstanie Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury” i zaprezentował Informator MZRTK pt. „Regionalistę Małopolski” nr 21 wydany pod jego redakcją we wrześniu 2023 r. Barbara Miszczyk rozdała gościom egzemplarze „Regionalisty…nr 21. Kolejno Eugeniusz Skoczeń przedstawił wydarzenia w Radzie Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP (RSR RP) w Warszawie w skład której z MZRTK weszli Barbara Miszczyk i Piotr Duda. Wręczył wymienionym Statut RSR RP.
Głos zabrał ksiądz Piotr Maroszek na temat śp. księdza Władysława Pilarczyka (1931-2015) organizatora MZRTK i jego prezesa w latach 2003-2010. Wypowiedź zakończył modlitwą „Anioł Pański” w intencji zmarłych i żyjących członków MZRTK. Panie ze stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliczce pod kierunkiem właścicielki Danuty Idzi podały wszystkim obiad i deser. Po posiłku Barbara Miszczyk odczytała list przysłany z okazji Jubileuszu 20. lecia MZRTK od Bożeny Konikowskiej, przewodniczącej Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP i przyjmowała od delegacji ww. stowarzyszeń i towarzystw gratulacje, życzenia, kwiaty, upominki min. od prof. Grzegorza Niecia i redakcji rocznika „Małopolska…” od Brzeskiego Towarzystwa GRYF MZRTK otrzymał „Kroniki Powiatu Brzeskiego”, w sześciu tomach, autorstwa Jana Burlikowskiego. Joanna Grzeszczuk odczytała list gratulacyjny od Jerzego Woźniakiewicza, dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, a także złożyła Jadwidze Dudzie podziękowanie za organizację Jubileuszu MZRTK w Wieliczce. Prezes KPW zaprosiła zebranych na 44 spotkanie „Wieliczka-Wieliczanie” Bis!, które odbędzie się
25 października o godz. 16.00 w sali „Magistrat” i nosi tytuł „Włodzimierz Tetmajer (1861-1923) artysta-malarz, społecznik z Bronowic. Wydarzenie wchodzi w cykl spotkań „Wieliczka-Wieliczanie” Bis!, które Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Wieliczki organizuje w czwartą środę miesiąca. W spotkaniu uczestniczyło 50. osób. Każdy gość otrzymał woreczek soli darowany przez Michała Roehlicha, prezesa Kopalni Soli Wieliczka-Turystyka oraz długopis, mapkę z planem i zabytkami Wieliczki od władz miasta. O Jubileuszu 45.lecia wpisu Kopalni Soli Wieliczka na I Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO każdy mógł przeczytać zabierając pismo „Solankę” a o 42 spotkaniu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! we wrześniowym numerze „Głosu Wielickiego”. Do zabrania był także: zeszyt 20 „Regionalisty Małopolski” i tomy 22, 23, 24 rocznika „Małopolska…”, które do sali „Magistrat” z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie przy ul. Rajskiej, gdzie znajduje się siedziba MZRT, przywiózł Krzysztof Kasprzyk, skarbnik MZRTK i członek KPW. Wykonano wspólne zdjęcie biorących udział w Jubileuszu. Uczestnicy obchodów jubileuszowych opuścili „Magistrat” w strugach deszczu i w dwóch grupach udali się na zwiedzanie Zamku Żupnego zarządzanego przez Muzeum Żup Krakowskich. Jan Godłowski, dyrektor Muzeum obdarował nas bezpłatnymi biletami na ekspozycję w zamku. Oprowadzały nas: Magdalena Waśniowska-Nowak, prezes Towarzystwa Przyjaciół MŻKW , członek KPW i Magdalena Grabowska. Następnie udano się do kościoła parafialnego pw. św. Klemensa - był ślub więc nie nawiedzono świątyni. Obfity deszcz pokrzyżował plany zwiedzania wielickiego rynku i starówki. 15-to osobowa grupa po poznaniu zamku udała się do Mediateki. Zwiedzaliśmy obiekt pod kierunkiem Piotra Sionko, dyrektora Miejskiej Biblioteki w Wieliczce. Zwiedzanie zakończono o 16.30. Wdzięczni jesteśmy Stanisławowi Klichowi za wydanie Informatora MZRTK „Regionalista Małopolski” zeszyt 21. Dziękujemy Burmistrzowi Wieliczki za Patronat Honorowy nad Jubileuszem 20. lecia MZRT w Wieliczce oraz za ufundowanie obiadu, Paniom ze stołówki szkolnej za jego przygotowanie i podanie, Magdalenie Golonce, Justynie Kozioł z Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka za okazaną pomoc, dyrektorowi MŻKW za bezpłatne udostepnienie zamku a przewodniczkom za oprowadzanie, dyrektorowi Piotrowi Sionko za możliwość zwiedzenia gmachu Mediateki i Biblioteki Miejskiej, Małgorzacie Łyżczarz za przygotowanie sali „Magistrat’ i opiekę nad szatnią. Przebieg spotkania fotografowali m.in. Jadwiga Duda, Maria Gurgul, Stanisław Klich, Aleksandra Pasek.

       Opracowała Jadwiga Duda
              Foto: Stanisław Klich

 
 
 
 
 
 
 
 

      "Regionalista Małopolski" Nr 21/2023
        Informator Malopolskiego Związku RTK

 
 
 
 

        11 Listopada 2023 roku w Muszynie